Nixon & his chair

PREVIOUS PHOTO BACK TO PHOTOS NEXT PHOTO